Verlof en verzuim

Vakantieverlof

Verzoeken om vrijaf (minder dan 10 dagen) dient u minimaal 10 dagen van tevoren in via het formulier 'verzoek om verlof' (zie onderaan).

Een verzoek om vakantieverlof op grond van art. 13a van de Leerplichtwet 1969, dient u minimaal 2 maanden van tevoren in bij de directie. Aan verlof zijn voorwaarden verbonden.

Verlof voor vakantie onder schooltijd wordt alleen verleend:

  • als door het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is om buiten schoolvakanties op vakantie te gaan
  • als een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat er geen verlof in de officiële schoolvakantie mogelijk is.

Vakantieverlof wordt maar ééns per schooljaar verleend en niet in de eerste twee weken van het schooljaar.

Verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/ of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd.

Denk hierbij aan verhuizing van het gezin, bijwonen van huwelijk van een bloedverwant, ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten, viering van een ambtsjubileum, of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten.

Een verzoek om vrijaf voor gewichtige omstandigheden dient u in met het formulier 'verzoek om verlof'.

Ziekteverzuim en artsbezoek

Kan uw kind wegens ziekte of artsbezoek niet op school komen? Geef dit dan zo snel mogelijk, vóór schooltijd, aan ons door. Meld bij ziekte altijd of het gaat om een besmettelijke ziekte.

Ongeoorloofd verzuim

Om ongeoorloofd schoolverzuim zoveel mogelijk te voorkomen, geldt op onze school het volgende:

  • de leerkracht houdt dagelijks het schoolverzuim bij
  • we bellen de ouders als een kind niet op school verschijnt en er geen ziekmelding van het kind binnenkomt
  • opmerkelijk verzuim wordt aan de directeur gemeld
  • bij regelmatig verzuim vragen we de ouders op gesprek met leerkracht en IB’er
  • ongeoorloofd verzuim wordt altijd aan de leerplichtambtenaar gemeld.