Medezeggenschap

De Medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen op de Algemene Ouderavond schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag. De medezeggenschapsraad heeft vijf bevoegdheden of rechten die zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS). Het gaat om drie algemene en twee bijzondere bevoegdheden: 

 • Informatierecht
 • Recht op overleg
 • Initiatiefrecht
 • Instemmingsrecht
 • Adviesrecht

De personeelsgeleding bestaat uit:

 • Aafke Veensta-v.d. Veen
 • Willy Buikema
 • Nieske v/d Veen (secretaris)

De oudergeleding bestaat uit:

 • mevrouw M. Venema (voorzitter)
 • mevrouw D. Baartman 
 • de heer G. van der Veen

Directeur Tineke Vogels is aanwezig bij de vergadering vanuit de directie/schoolbestuur. Verder wordt er tweemaal per jaar vergaderd met het Team en de Ouderraad.