Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR)


wat doet de MR
De Medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken. De MR heeft daarvoor regelmatig overleg met de schooldirecteur. Dit overleg gaat over onderwerpen als het formatieplan, de klassenindeling, de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

Ook moet de MR elk jaar haar goedkeuring geven over de schoogids en het schooljaarplan. In het schooljaarplan staat bijvoorbeeld welke doelen en verbeterpunten de school heeft vastgesteld en hoe de school deze wil bereiken. Zo draagt de MR bij aan de kwaliteit van het onderwijs op onze school.

De bevoegdheden van de MR zijn officieel vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op scholen (WMs).

wie vormen de MR
De MR van de dr. Theun de Vriesskoalle bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders. Personeelsleden van de school kiezen de personeelsleden die in de MR zitting nemen, ouders kiezen de ouders.

De personeelsgeleding bestaat uit:

  • Evelien Mutgeert (leerkracht gr 5b)
  • Ylse Veenstra (leerkracht gr 1b)
  • Doetie Wouda (leerkracht gr 3)

De oudergeleding bestaat uit:

openbare vergaderingen
De MR vergadert ongeveer eens in de 6 weken. Directeur Daniëlle Schriemer is ook aanwezig bij de vergaderingen.
Ook komt de MR jaarlijks bijeen met het Team en de Ouderraad. Dit is de PR/OR/MR-vergadering. 

De MR brengt elk jaar een jaarverslag uit. Hierin geeft de raad aan wat ze het afgelopen jaar heeft gedaan en bereikt. Dit jaarverslag wordt gepresenteerd op de jaarlijkse Algemene Ouderavond in november. Als er MR-leden aftreden, zijn er in november verkiezingen. De gekozen MR-leden worden dan voorgesteld tijdens de Algemene Ouderavond.

De MR-vergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden die aanwezig willen zijn bij een vergadering, kunnen voorafgaand aan een vergadering contact opnemen met de secretaris. De vergaderdata staan in de agenda op deze site en op Social Schools.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Onze school valt samen met 12 andere scholen onder bestuur van Stichting ROOBOL. Ook op stichting niveau is medezeggenschap geregeld. Dit gebeurt via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders. De GMR houdt zich bezig met zaken die alle scholen aangaan (bovenschools niveau) en heeft regelmatig overleg met de bestuurder van ROOBOL, Willem Wouda. Ook is er twee keer per jaar een bijeenkomst met de Raad van Toezicht (RvT).

De MR'en van alle 13 ROOBOL-scholen vormen samen de achterban van de GMR. De GMR heeft contact met de MR'en via vaste contactpersonen. Voor onze school is Sigrid Keimpema (leerkrachtondersteuner op de dr. Theun de Vriesskoalle) eerste contactpersoon voor de MR.

De GMR-vergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden die aanwezig willen zijn bij een vergadering, kunnen voorafgaand aan een vergadering contact opnemen met de voorzitter via gmr@roobol.frl. De vergaderdata staan in de agenda op deze site en op Social Schools.

Meer informatie over de GMR is te vinden op de website roobol.frl.