Drietalig onderwijs

Wij zijn een gecertificeerde Drie Talige School. Dat betekent dat naast het Nederlands, het Engels en het Fries een prominente plaats heeft binnen ons onderwijs. Kinderen komen in de kleuterbouw al in aanraking met het Engels en het Fries. Kinderen voelen zich vertrouwder met deze talen en durven zich makkelijker uit te spreken. 

Voordelen drietalig onderwijs

Uit onderzoek naar meertalig onderwijs komt steeds weer naar voren dat kinderen op jonge leeftijd meerdere talen kunnen leren. Dit komt het leren van een derde, vierde, vijfde, ... taal op latere leeftijd ten goede. Daarnaast is het goed voor de taallenigheid om op jonge leeftijd meerdere talen te gebruiken. Meertalig onderwijs heeft een bewezen positieve invloed op de breinontwikkeling van kinderen.

Fries

In Friesland leven de kinderen in een tweetalige situatie. Ongeveer 68% van onze leerlingen spreekt deze taal thuis. Aansluiting bij de thuistaal vinden wij van groot belang. Een kind voelt zich veilig als er een plaats is voor zijn moedertaal in het onderwijs, dit zorgt voor een leeromgeving waarin het kind tot leren en bloei komt. Deze visie wordt steeds weer bevestigd door uitkomsten van internationaal onderzoek. Daarnaast is de Friese taal cultureel erfgoed dat wij onze leerlingen graag mee willen geven. 

Engels

Wij zien het als onze taak om leerlingen voor te bereiden op wereldburgerschap. Daarbij heeft de Engels taal een belangrijke plaats. Wij geven hiervoor onze leerlingen graag een goede basis mee. Een Native Speaker English geeft wekelijks aan alle kinderen Engelse les. Daarnaast heeft het Engels een grote plaats binnen ons wereldoriënterend onderwijs. 

CLIL

Wij geven het drietalig onderwijs bij de wereldoriënterende vakken vorm middels de methodiek CLIL. CLIL betekent Content Language Integrated Learning en staat voor betekenisvol meertalig onderwijs. Actief en betekenisvol taalgebruik staat hierbij voorop. We integreren de Friese en Engelse taal met de wereldoriënterende vakken en creeëren op deze manier betekenisvol, meertalig onderwijs voor onze leerlingen.