Het school ondersteuningsprofiel (SOP)

Ook onze school heeft een school ondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een SOP biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan extra ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De SOP van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen van de dekking van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen dat zij nodig hebben.

Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een korte typering van onze school
  • de kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen.
  • de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school)
  • de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.

Een korte typering van onze school

De Dr. Theun de Vriesskoalle heeft op 1 oktober 2020 170 leerlingen. We zijn een (gecertificeerde) drietalige, gezonde, verkeersveilige school. Er is een veilig, positief pedagogisch klimaat. De schoolpopulatie is zeer gevarieerd. De helft van de leerlingen spreekt thuis Fries, de andere helft spreekt Nederlands en een enkele allochtone leerling spreekt thuis een andere taal. Enkele leerlingen op onze school hebben een OPP (met individuele leerlijnen) of een arrangement (extra ondersteuning voor de leerling en zijn/haar leerkracht). De leerlingen zijn verdeeld over 8 groepen, waarvan 2 combinatiegroepen in de middenbouw. We werken met het jaarklassensysteem, met projecten wordt er klas doorbrekend gewerkt aan hetzelfde thema. We maken gebruik van moderne methoden.

Er is een zorgcyclus waarin twee keer per jaar voor iedere groep groepsoverzichten gemaakt worden en geregelde groepsbesprekingen plaats vinden. Daarnaast worden er leerlingenbesprekingen en zorgvergaderingen gehouden. Cito toetsen worden twee keer per jaar afgenomen, resultaten geanalyseerd en vervolgacties op school-,groeps- en leerlingniveau afgesproken.

De kwaliteit van onze basisondersteuning

Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze kinderen. Wij werken handelingsgericht. Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Dat betekent aandacht, zorg en uitdagend leermateriaal voor alle kinderen. Dus voor kinderen die extra basiszorg nodig hebben tot en met aandacht voor meer- en hoogbegaafde

kinderen. Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze teambreed. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar ook om het welbevinden van de leerling.

Beschikbare deskundigheid

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben beschikt onze school over specifieke interne deskundigheid. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten. Wij hebben specifieke deskundigheid in huis op het gebied van dyslexie, hoogbegaafdheid , en ontwikkelingsstoornissen We hebben veel ervaring op het gebied van taal-spraakproblematiek zoals TOS.

De dr.Theun de Vriesskoalle is één van de 13 scholen van Roobol en daarom kunnen we een beroep doen op de deskundigheid die binnen Roobol aanwezig is. Roobol beschikt daarvoor over een Preventief Ambulant Team. Het doel van dit team is om ondersteuning te bieden aan de scholen, de intern begeleider en de leerkrachten. Ook kunnen zij kinderen observeren, en eventueel onderzoeken. De ouders worden voortdurend als partner betrokken bij de zorg voor hun kind.

Beslissingen worden in overleg met de ouders genomen.

Voor alle procedures en afspraken rondom de leerlingenzorg verwijzen wij naar hoofdstuk 4.3 van de schoolgids.

Ondersteuningsvoorzieningen

De Dr. Theun de Vriesskoalle beschikt over een redelijk rolstoelvriendelijk schoolgebouw. Voor extra begaafde kinderen is er één dagdeel per week een plusklas. Er zijn geen speciale voorzieningen voor kinderen met auditieve of visuele beperkingen en er zijn geen douches. De leerkrachten signaleren bijzonderheden en bespreken deze met de ouders. Dit geldt ook op het gebied van logopedie en lichamelijke beperkingen. Wij hebben goede contacten met logopedie- en kinderfysiotherapiepraktijken.

Grenzen van onze zorg

Wij kunnen niet een onbeperkt aantal kinderen extra zorg bieden. We kijken naar de mogelijkheden die de school heeft om het kind optimaal te begeleiden. (SOP)

Hierbij wordt gekeken naar de ernst van de problematiek, de “draagkracht” van de leerkracht (start-basis-of vakbekwaam) en de samenstelling van de groep waarin de leerling geplaatst zou moeten worden. Per aanmelding wordt een afweging gemaakt of wij kunnen bieden wat het kind nodig heeft. Ook zal gekeken worden of de veiligheid van de andere kinderen, het personeel en een ongestoorde voortgang van het onderwijs gewaarborgd kan blijven. Afhankelijk van bovenstaande factoren wordt beslist of het maximum aantal zorgleerlingen van een groep bereikt is. Op grond daarvan wordt uw kind wel of niet aangenomen.

Gebiedsteams

Soms is onderwijsondersteuning niet genoeg en ligt er een zorgvraag. De gemeenten hebben hier een verantwoordelijkheid in en hebben gebiedsteams De gebiedsteams in Noordoost Friesland bieden hulp op het gebied van zorg en welzijn. We vinden het belangrijk om samen te werken met het gebiedsteam en de ouders. Onderwijs en zorg kunnen zo beter op elkaar worden afgestemd. Hulpverleners en professionals die zich zorgen maken over een kind zetten de naam van dat kind in de Verwijsindex Fryslân. Op die manier kunnen verschillende hulpverleners elkaar vinden. Ook school kan kinderen waarover wij ons zorgen maken in deze verwijsindex zetten.