Het school ondersteuningsprofiel (SOP)

Ook onze school heeft een school ondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een SOP biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan extra ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De SOP van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen van de dekking van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen dat zij nodig hebben.

Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een korte typering van onze school
  • de kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen.
  • de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school)
  • de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.

Een korte typering van onze school

De Dr. Theun de Vriesskoalle heeft op 1 oktober 157 leerlingen. We zijn een (gecertificeerde) drietalige, gezonde, verkeersveilige school. Er is een veilig, positief pedagogisch klimaat. De schoolpopulatie is zeer gevarieerd. De helft van de leerlingen spreekt thuis Fries, de andere helft spreekt Nederlands en een enkele allochtone leerling spreekt thuis een andere taal. Er zijn weinig gewichten-leerlingen. Enkele leerlingen op onze school werken met individuele leerlijnen of hebben een arrangement. De leerlingen zijn verdeeld over 8 groepen, waarvan 4 combinatiegroepen in de midden- en bovenbouw. Er is een plusklas. We werken met het jaarklassensysteem. We maken gebruik van moderne methoden.  Er is een zorgcyclus van twee keer per jaar groepsoverzichten en- plannen en handelingsplannen, en twee keer per jaar tussenevaluaties (dus 4 keer per jaar evaluaties). Cito toetsen worden twee keer per jaar afgenomen. 

De kwaliteit van onze basisondersteuning

Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze kinderen. Wij werken handelingsgericht. Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Dat betekent aandacht, zorg en uitdagend leermateriaal voor alle kinderen. Dus voor kinderen die extra basiszorg nodig hebben tot en met aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen.

Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze teambreed. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar ook om het welbevinden van de leerling.

Beschikbare deskundigheid

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben beschikt onze school over specifieke  interne deskundigheid. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten. Wij hebben specifieke deskundigheid in huis op het gebied van dyslexie, hoogbegaafdheid en het geven van “rots en water” trainingen( sociaal emotionele ontwikkeling). We hebben veel ervaring en specifieke deskundigheid op het gebied van taal-spraakproblematiek.

Onze school maakt, samen met alle openbare scholen binnen ROOBOL, deel uit van het samenwerkingsverband  de Wâlden. Het doel van dit samenwerken is om kinderen die extra hulp nodig hebben zo optimaal mogelijk te begeleiden in hun leerontwikkeling. Hiervoor kan onder andere ondersteuning nodig zijn voor de leerkrachten die met deze ‘zorgkinderen’ werken. Vanuit het samenwerkingsverband de Wâlden zijn er afspraken gemaakt om deze gezamenlijke zorg goed af te stemmen door afspraken te maken over de zorgstructuur. De ouders worden voortdurend als partner betrokken bij de zorg voor hun kind. Beslissingen worden in overleg met de ouders genomen.

Voor alle procedures en afspraken rondom de leerlingenzorg verwijzen wij naar hoofdstuk 4.3 van deze gids.

Ondersteuningsvoorzieningen

De Dr. Theun de Vriesskoalle beschikt over een redelijk rolstoelvriendelijk schoolgebouw. Voor extra begaafde kinderen is er één dagdeel per week een plusklas. Er zijn geen speciale voorzieningen voor kinderen met auditieve of visuele beperkingen en er zijn geen douches. De leerkrachten signaleren bijzonderheden en bespreken deze met de ouders. Dit geldt ook op het gebied van logopedie en lichamelijke afwijkingen. Het aanbieden van logopedie en kinderfysiotherapie in school is niet toegestaan door de zorgverzekeraars. Deze faciliteiten worden elders in het dorp aangeboden. In overleg met de Interne begeleider kunnen kinderen naar deze instanties doorverwezen worden.

Wij kunnen niet een onbeperkt aantal kinderen extra zorg bieden. We kijken naar de mogelijkheden die de school heeft om het kind optimaal te begeleiden. (SOP)

Hierbij wordt gekeken naar de ernst van de problematiek, de “draagkracht” van de leerkracht ( start-basis-of vakbekwaam) en de samenstelling van de groep waarin de leerling geplaatst zou moeten worden. Per aanmelding wordt een afweging gemaakt of wij kunnen bieden wat het kind nodig heeft. Er is een maximum aan zorgleerlingen per groep.

Ook zal gekeken worden of de veiligheid van de andere kinderen en/of leerkrachten gewaarborgd is.