Ouderinformatie

Wat betekenen de ouders voor onze school

Als ouder heeft u het meest met de opvoeding van uw kind te maken. U kiest voor de school die zo optimaal mogelijk bij uw opvoeding aansluit. Wanneer u wilt, kunt u ook actief betrokken zijn bij de school, bijvoorbeeld door te helpen bij de creatieve middag, lid te worden van een commissie of van de ouderraad of medezeggenschapsraad. Ook doen we vaak een beroep op ouders voor de begeleiding van activiteiten. Het zijn niet alleen de overheid, gemeente of het schoolteam die bepalen wat er op onze school plaatsvindt. We stellen uw mening zeer op prijs. Wij vinden het belangrijk dat ouders op de hoogte worden gehouden van de vorderingen van hun kind en van het reilen en zeilen op onze school.

Bij een goede samenwerking tussen ouders, school en de leerling ontstaat er een driehoek waarbinnen de leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Daarom vinden wij het belangrijk dat ouders op de informatie- en contactavonden komen, maar ook dat ouders een coöperatieve houding hebben en samenwerken met school en de leerkrachten. “Alleen gaan we snel, maar samen komen we verder.”

Huisbezoek

Het eerste kennismakingsbezoek vindt plaats in groep 1. De leerkracht van groep 1 gaat bij elk nieuw gezin op huisbezoek. Behalve kennismaken, komen allerlei zaken over uw kind en de school aan de orde. Vanaf groep 2 kunnen groepsleerkrachten op verzoek van ouders en/of leerkrachten huisbezoeken afleggen.

Social Schools

Als ouder heeft u veel invloed op het leerproces van uw kind. Daarom is het belangrijk dat u een actueel beeld heeft van de activiteiten in de klas. Op school gebruiken we het digitale programma Social Schools om deze informatie met u te delen. Social Schools is veilig en afgeschermd. U vindt er het laatste nieuws, foto’s en data van evenementen. Informatieavond Aan het begin van het schooljaar organiseren de groepsleerkrachten voor de ouders een informatieavond, waarin de dagelijkse activiteiten, de leerstof, de ontwikkelingsmaterialen en andere bijzonderheden besproken worden.

Oudergesprekken

Er zijn drie middagen/avonden per schooljaar gepland, waarop u 10 of 20 minuten met de groepsleerkracht van uw kind kunt praten. Voor deze momenten kunt u zich opgeven. Een vierde moment is alleen op uitnodiging van de leerkracht. In de eerste 3 maanden vindt een kindgesprek plaats. In tegenstelling tot de andere oudergesprekken hebben de ouders in dit gesprek de hoofdrol. Zo willen we ruimte creëren voor ouders om aan de leerkrachten te vertellen wat de talenten zijn van de kinderen, waar moeten we rekening mee houden, enz. Op deze manier willen we nog meer aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen en een goede samenwerking tussen school en thuis stimuleren.

Via Social Schools kunnen ouders intekenen voor de oudergesprekken. Tijdens de oudergesprekken worden o.a. de rapporten besproken en de vorderingen van uw kind. Alle ouders verwachten we minimaal twee keer per schooljaar op gesprek. Het is natuurlijk altijd mogelijk om tussentijds een afspraak te maken. Het komt ook voor dat u door de leerkracht op gesprek gevraagd wordt.

Rapporten

De kinderen van de groepen 1 tot en met 8 krijgen in januari en vlak voor de zomervakantie een uitgebreid rapport mee naar huis. In dit rapport staan de vorderingen maar ook de sociale omgang, de zelfstandigheid en het doorzettingsvermogen.

Algemene ouderavond

Deze ouderavond wordt ieder jaar gehouden in november. Op deze avond vinden de verkiezingen van de Ouderraad (O.R.) en de Medezeggenschapsraad plaats. De penningmeester van de O.R. doet financieel verslag. Na de pauze komt een onderwerp aan de orde dat te maken heeft met school, kind en samenleving.

Schoolkalender

Ieder gezin krijgt aan het begin van het schooljaar een kalender met actuele informatie en een jaarplanning m.b.t. activiteiten, vakanties en andere belangrijke gebeurtenissen. Activiteiten die gedurende het jaar gepland worden, worden via Social Schools bekendgemaakt. U kunt deze activiteiten eventueel zelf op de schoolkalander noteren.

Website

Op deze site is veel informatie over de activiteiten op onze school te vinden. U kunt de schoolgids nalezen en vaak kunt u foto’s van activiteiten bekijken. Belangrijk: Ouders kunnen bij inschrijving aangeven of de foto’s van hun kind op de website geplaatst mogen worden.

Leerlingdossier

Van elke leerling is in school een dossier aanwezig. In deze dossiers worden o.a. de volgende gegevens bewaard: inschrijfformulier, kijklijsten, uitslagen van toetsen, handelingsplannen, onderzoekresultaten en specifieke bijzonderheden. Het leerlingdossier wordt aan het einde van de zomervakantie overgedragen aan de volgende leerkracht. De leerkrachten bespreken samen bijzonderheden en eventueel handelingsplannen en aangepaste leerstof. Informatievoorziening gescheiden ouders Wanneer ouders gescheiden leven en beide het gezag hebben is de school verplicht om beide ouders op gelijke wijze te informeren. Beide ouders kunnen via Social Schools op de hoogte blijven van de informatie van de school. Gescheiden ouders willen we graag dezelfde informatie geven over de kinderen. Onze voorkeur gaat dan ook uit naar een gezamenlijk bezoek op de contactgesprekken.

De wet schrijft niet voor welke informatie aan ouders moet worden verstrekt. ROOBOL heeft gekozen voor de volgende zaken:

  • website: schoolgids en schoolkalender
  • oudergesprekken: voortgang ontwikkeling, toetsresultaten, rapporten
  • Social Schools: actuele informatie over de groep/school.