Visie en identiteit


Onze visie

Op deze openbare, gezonde, Drie Talige School geven we de kinderen vertrouwen in hun eigen mogelijkheden. We creëren een uitdagende leeromgeving waarin we rekening houden met verschillen en waarin de kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. Niet alleen verstandelijke, maar ook de sociale, emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling van het kind is belangrijk. We maken gebruik van moderne methoden waarmee de kinderen zowel leren door instructie, onderzoek als samenwerking. Samen actief en leren met plezier.

Onze identiteit

We willen een school zijn waar we samen leren samen te leven, door de ander en elkaars overtuigingen in te sluiten in plaats van uit te sluiten. Gelijkwaardigheid en respect zijn hierbij terugkerende waarden.

Door opvattingen over identiteit actief met elkaar te delen, leren we elkaar beter begrijpen en ontstaat wederzijds respect. Het vormgeven van identiteitsontwikkeling en een gezamenlijk normen- en waardesysteem vindt plaats in nauwe samenspraak met onze ouders/verzorgers en (waar nodig) de direct betrokken ketenpartners in het dorp. Deze insteek sluit aan op onze ambitie voor de ontwikkeling van kinderen. In onze identiteitsrijke school worden leerlingen gestimuleerd een eigen visie te ontwikkelen met respect en betrokkenheid voor mens en maatschappij.