Visie en identiteit


Onze visie

Op deze openbare, gezonde, Drie Talige School PLUS geven we de kinderen vertrouwen in hun eigen mogelijkheden. We creëren een uitdagende leeromgeving waarin we rekening houden met verschillen en waarin de kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. Niet alleen verstandelijke, maar ook de sociale, emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling van het kind is belangrijk. We maken gebruik van moderne methoden waarmee de kinderen zowel leren door instructie, onderzoek en samenwerking. Samen actief en leren met plezier.

Onze identiteit

 • We zijn ambitieus en halen het beste uit kinderen en houden rekening met verschillen. We richten ons op de individuele behoeften en leermogelijkheden van de kinderen, vanaf het moment dat ze de school bezoeken.

 • We zijn goed op de hoogte van passend onderwijs en de 1-zorgroute zodat kinderen die meer aandacht vragen een plek kunnen vinden binnen ons onderwijs.

 • We vergroten de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van kinderen. De leerkracht begeleidt, coacht, activeert en stimuleert.

 • We stimuleren eigen initiatieven, benutten talenten en staan open voor ondernemerschap.

 • We gebruiken moderne, uitdagende methoden en multimedia die aansluiten bij de leefwereld van onze kinderen. Onderwijs “binnen en buiten de school” is ons motto.

 • We vinden het techniekonderwijs belangrijk en nemen het structureel op in het programma.

 • We vinden ICT belangrijk en zetten dat efficiënt en effectief in.

 • We zien ouders als partners en hechten veel waarde aan een goede communicatie.

 • Voor meer- en hoogbegaafde kinderen is er een plusklas waarin de leerlingen extra verdieping en uitdaging krijgen en leren om te leren.

 • We hebben een veilige school waar kinderen en team zich optimaal kunnen ontwikkelen en waar een pestprotocol bijdraagt aan de veiligheid. We hanteren de regels van de Vreedzame School.

 • We hebben een gezonde school waarin rekening wordt gehouden met duurzame ontwikkelingen.

 • We zijn een lerende organisatie en werken continu aan kwaliteitsverbetering, o.a. door het professionaliseren van het team.